Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

 

1

0

3

8

7

1

2

8

5

2

2

9

1

1

4

0

1

 

Statisztikai szám

 

 

 

0

1

-

1

0

-

0

4

1

3

7

5

 

Cégjegyzék szám

 

 

 

 

 

 

 

WABERER'S International NyRt.

 

 

 

 

2021. évi

 

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

 

Keltezés: Budapest, 2022. Március 16.

 

 

 

 

 

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

WABERER'S International NyRt.

PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁSA

 adatok ezer EUR-ban

A Tétel megnevezése

Megjegyzés

2020. december 31.

2021. december 31.

 

 

 

 

 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

 

 

Ingatlanok

6

5 764

5 555

Beruházások

6

14

86

Járművek

6

24 104

22 083

Egyéb berendezések

6

1 435

1 001

Tárgyi eszközök összesen

31 317

28 725

 

 

 

Immateriális javak

5

13 338

12 152

Befektetések leányvállalatokban és közös vezetésű vállalkozásokban

7

38 247

38 175

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök

8

4

6

Hosszú lejáratú követelések kapcsolt vállalkozásban

 

0

Halasztott adó követelés

 

1 456

3 209

ÖSSZES BEFEKTETETT ESZKÖZ

 

84 362

82 267

 

 

 

FORGÓESZKÖZÖK

 

 

Készletek

9

784

1 066

Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó)

1 025

568

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

10

25 531

34 922

Kapcsolt felekkel szembeni követelések

11

78 108

81 458

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok

12

3 864

10 410

Pénzeszközök

13

41 564

18 284

Értékesítésre tartott eszközök

 

0

0

ÖSSZES FORGÓESZKÖZ

 

150 876

146 708

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

 

235 238

228 975

SAJÁT TŐKE

14

 

 

Jegyzett tőke

6 179

6 147

Tartalékok

2 869

24 975

ÖSSZES SAJÁT TŐKE

 

9 048

31 122

 

 

 

KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

 

 

Lízing kötelezettségek éven túli része

15

29 452

23 203

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része

 

15 983

Halasztott adó kötelezettség

0

0

Céltartalékok

16

21

9

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

2 533

1 704

ÖSSZES HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

 

32 006

40 899

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

17

29 299

24 465

Lízing kötelezettségek éven belüli része

15

38 128

18 792

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

24 546

24 707

Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek

11

95 687

83 284

Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó)

4

0

Céltartalékok

16

3 344

2 573

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok

18

3 176

3 133

ÖSSZES RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

 

194 184

156 954

 

 

 

 

 

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

 

226 190

197 853

 

 

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

 

235 238

228 975

Keltezés: Budapest, 2022. Március 16.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

Waberer's International Nyrt.

ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS

 adatok ezer EUR-ban

Megnevezés

Megjegyzés

2020

2021

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉG

 

 

 

ÁRBEVÉTEL

19

            268 758   

      265 728   

Alvállalkozói költségek

 

-208 775   

-191 842   

Eladott áruk beszerzési értéke

 

-14 428   

-16 048   

Közvetlen bérek, juttatások és járulékok

20

-4 698   

-8 337   

Üzemanyagköltség

21

-              2 611   

-        1 136   

Autópálya és tranzit költségek

22

-            11 127   

-      11 000   

Javítási és szerelési költségek

23

-            14 662   

-      11 557   

Biztosítási költségek

23

-              1 228   

-           618   

Közvetlen bérleti költség

23

-                   47   

            487   

Intracompany costs

 

 

               -     

Egyéb költségek

23

-                 123   

-           260   

Súlyadó és egyéb fuvarozással kapcsolatos adók

23

-                 326   

-           204   

Közvetlen költségek összesen

 

-              258 025   

-       240 515   

Járműértékesítés nyeresége

 

-                     167   

                744   

Gross Profit

 

                 10 566   

          25 957   

Közvetett bérek és járulékok

 

-                13 235   

-         13 854   

Egyéb szolgáltatások

 

-                  8 337   

-           8 376   

Értékesítési, általános és adminisztrációs költségek összesen

24

-                21 572   

-         22 230   

Egyéb bevételek

25

                    2 543   

            2 442   

Egyéb ráfordítások

26

-                  3 582   

-           2 226   

Kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség (EBITDA)

 

-                12 045   

            3 943   

Értékcsökkenés és amortizáció

 

-                12 662   

-           8 495   

Kamat és adózás előtti eredmény (EBIT)

 

-                24 707   

-           4 552   

Kamatok

27

-                18 900   

          26 298   

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

 

-                43 607   

          21 746   

Nyereségadó ráfordítás

28

-                     350   

                761   

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG/VESZTESÉG

 

-                43 957   

          22 507   

 

 

 

 

MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGEK

 

 

 

Megszűnt tevékenység eredmények (nyereségadóval nettósítva)

 

 

 

 

 

 

 

IDŐSZAK NYERESÉGE/VESZTESÉGE

 

-                43 957   

          22 507   

 

 

 

 

EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM

 

 

 

 

 

 

 

TELJES IDŐSZAKI ÁTFOGÓ JÖVEDELEM

 

-                43 957   

          22 507   

Keltezés: Budapest, 2022. Március 16.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

WABERER'S International NyRt.

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer EUR-ban

A tétel megnevezése

Megjegyzés

2020

2021

 

 

 

 

Adózás előtti eredmény

 

-43 607

21 746

Kapott osztalék leányvállalatoktól

27

-10 716

-27 041

Devizás eszközökön és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam veszteség/nyereség (-)

27

12 388

274

Származékos ügyletek értékelési különbözete

27

-79

668

Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció

5-6

12 662

8 495

Értékvesztés

9-11

11 960

-755

Kamatráfordítás

27

1 992

2 114

Kapott kamatok

27

-288

-46

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

16

2 025

-783

Tárgyi eszközök értékesítésének eredménye

 

167

-890

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás, működő tőke változás előtt

 

-13 496

3 782

Készletek állományváltozása

9

430

-352

Vevők állományváltozása

10

22 250

-9 003

Kapcsolt követelések változása

11

167 069

-4 372

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása

12

9 963

-5 337

Szállítók állományváltozása

30

-18 172

190

Kapcsolt kötelezettségek változása

11

-117 328

-12 403

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása

18

-933

-43

Fizetett nyereségadó

28

-784

-539

I. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás

 

48 999

(28 077)

Tárgyi eszközök beszerzése

5

-2 003

-4 505

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének bevétele

 

8 461

4 671

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök változása

8

185

69

Kapott osztalék leányvállalatoktól

 

10 716

27 041

Tőkepótlás leányvállalatokban

 

-14 370

 

Kapott kamat

 

288

46

II. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzáramlás

 

3 277

27 322

Hitelfelvétel

 

0

15 984

Hiteltörlesztés

17

-7 767

-4 834

Lízingtörlesztés

15

-9 516

-29 288

Lízingtörlesztés kivásárlás során értékesítéshez

 

-5 508

-2 273

Fizetett kamatok

27

-1 992

-2 114

III. Finanszírozási műveletekből származó nettó pénzáramlás

 

(24 783)

(22 525)

 

 

 

 

IV. Pénzeszközök változása

 

27 493

-23 280

Pénzeszköz állomány az év elején

13

14 071

41 564

Pénzeszköz állomány az év végén

13

41 564

18 284

Keltezés: Budapest, 2022. Március 16.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

WABERER'S International NyRt.

TŐKEVÁLTOZÁS KIMUTATÁS

adatok EUR-ban

 

Megjegyzés

Jegyzett tőke

Tartalékok

Összes saját tőke

Nyitó érték 2020. január 1.

 

6 179

46 746

52 925

Egyéb átfogó jövedelem

 

-

-

-

Tárgyévi eredmény

-

(43 957)

(43 957)

Teljes átfogó jövedelem

 

-

(43 957)

(43 957)

MRP részvények visszavásárlása

-

-

-

Egyéb mozgások

80

80

Záróérték 2020. december 31.

14

6 179

2 869

9 048

Egyéb átfogó jövedelem

 

-

-

-

Tárgyévi eredmény

-

22 507

22 507

Teljes átfogó jövedelem

 

-

22 507

22 507

Egyéb mozgások

-

(433)

Záróérték 2020. december 31.

14

6 179

25 376

31 122

Keltezés: Budapest, 2022. Március 16.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

1. A beszámolót készítő gazdálkodó egység

A Waberer’s International Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) magyarországi székhelyű társaság. A Társaság székhelyének címe: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351. A Társaság főtevékenysége a fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szolgáltatás.

2. A pénzügyi kimutatások elkészítésének alapja

(a)   A vállalkozás folytatása

A vállalkozás folytatásának elve csoport szinten értelmezhető. Ez a pont összhangban van a Waberer’s Csoport („a Csoport”) beszámolójának kiegészítő mellékletében foglaltakkal.

A Csoport a 2019-ben és 2020-ban elszenvedett veszteségeket követően a 2020-ban végrehajtott és 2021-ben stabilizált változásoknak és sikeres új üzleti modellnek köszönhetően ismét nyereségessé vált.

A Csoport eredmény javulásának motorja a nemzetközi szegmens eredményének jelentős javulása a végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően, miközben a korábban is magas jövedelmezőséget biztosító regionális és egyéb szegmens is meg tudta tartani, illetve tovább tudta erősíteni eredménytermelő képességét.

A Csoport 2021. március 3-án meghosszabbított és kiegészített hitelkereteinek köszönhetően a 2021. év során folyamatosan stabil likviditást mutatott, a 3, illetve 5 éves futamidejű, végtörlesztésű likviditási források mellett jelentős pénzeszköz állományt halmozott fel, amelynek értéke 2021. december 31-én 58,6 millió EUR.

A Csoport vállalkozás folytatásának elvének érvényesülésének megítélésekor a vezetés számos tényezőt – köztük a Csoport eredményét és a megfelelő finanszírozás rendelkezésre állását is – figyelembe vett az alábbiak szerint:

·       A Csoport aktuális eredménye meghaladta a 2021-ra tervezett mértéket, főleg az új üzleti modell bevezetésének köszönhetően. A Csoport működése 2020. második felében és 2021-ben a teljes üzleti évben sikeres volt és – a vezetés cselekvési tervének jövőbeli hatásainak következtében - várhatóan a további években is sikeres lesz. Azonban a kedvezőtlen és gyorsan változó politikai és gazdasági környezet hatással lehet a további növekedési lehetőségekre.

·       A vezetés becslése alapján a Csoport pénzügyi mozgástere – a cash pool csoporthoz tartozó ITS HU és RCL szegmens vonatkozásában is - pozitív, a 2021, március 3-án megkötött 3, illetve 5 éves futamidőt biztosító bankhitel szerződések mellett több folyamatban lévő alternatív finanszírozási lehetőség, valamint a Cégcsoport egyes leányvállalataiból származó osztalék felvételi lehetőség is biztosítja.

·       A banki hitelszerződések a következő 3, illetve 5 évben változatlan feltételek és végtörlesztés mellett biztosítják a szükséges működőtőke-mennyiséget. A hitelintézetekkel kötött megállapodások továbbá lehetővé teszik a 2021-ban lejáró gépjármű-lízingek meghosszabbítását is.

·       A hitelszerződésekben rögzített kovenánsok 2021-ben teljesültek. Az EBITDA arányos nettó adósság állomány a várakozásoknál jelentősen jobban alakult és alakul, a banki elvárásokat megnyugtató tartalékkal teljesíti. Azonban az előre nem látható kedvezőtlen piaci és gazdasági változások magában hordozzák annak kockázatát, hogy 2022-től nem sikerül teljesíteni az EBITDA további növekedését célul kitűző  kovenánst. Az EBITDA további meredek emelkedése ugyanis a bizonytalan piaci környezetben - még stabil eredmény- és készpénztermelő képesség, folyamatos likviditás mellett is – kockázatos lehet az ellátási láncok akadozása és a költséginfláció miatt.  Amennyiben ezen kockázatok bekövetkeznek, a Társaság a piaci gyakorlatnak megfelelően az elért eredmények és stabilitás fenntartása mellett módosítja jövőbeli pénzügyi terveit és azokat egyezteti a finanszírozó bankokkal.

·       A vezetés értékelése alapján a Csoport jelentős pénzeszköz állománya és a rendelkezésére álló alternatív finanszírozási ajánlatok birtokában képes akár abban a nem várt esetben is stabilan fenntartani likviditását, ha az esetlegesen módosított tervek alapján bemutatott fejlődést a finanszírozó bankok nem tartják elégségesnek és kezdeményezik a hitelszerződések felmondását.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

·       A rendelkezésre álló információk birtokában a  Vezetés elvégezte a hitelszerződések felmondása, mint ’worst case scenario’ értékelését és megállapította, hogy ezen alacsony valószínűségű esemény bekövetkezése esetén is képes kötelezettségeit teljesíteni

·       Mindazonáltal a hitelszerződések esetleges, alacsony valószínűséggel bekövetkezett felmondása esetén a tényleges, reális alternatíva a Csoporton belüli osztalék kifizetések mellett új, a korábbinál kisebb keretösszegű folyószámlahitel felvétele vagy vállalati kötvény kibocsátása. Utóbbira indikatív ajánlattal rendelkezünk, és amely megvalósítása esetén továbbra is jelentős tartalék mellett vagyunk képesek finanszírozni működő tőkénk mellett akár a hosszútávú versenyképességünk és jövedelemtermelő képességünk érdekében végrehajtani tervezett nagy beruházásainkat és befektetéseinket is.

A vezetés és az Igazgatóság bizonyos abban, hogy a Csoport megfelelő forrásokkal rendelkezik a működés folytatásához a belátható jövőben, és ezzel összhangban a pénzügyi kimutatásokat vállalkozás folytatásának elvével összhangban készítette el.

Ahogyan a 33-as, fordulónap utáni események megjegyzésben kifejtésre kerül a Csoport figyelemmel követi a világgazdaság megszokottnál gyorsabban bekövetkező változásait, különösen az Ukrajnában a mérleg készítés időszakában elkezdődött fegyveres konfliktust és az ennek következményeként kialakult pénz és tőkepiaci anomáliáikat, az egyes iparágak működését, az ellátási láncok nehézségeit is. Bár jelenleg nem áll rendelkezésre olyan információ, amely a Csoport  pénzügyi teljesitőképességére vagy a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban kétséget vetne fel, a gyorsan változó  nemzetközi politikai és  gazdasági körülmények a jövőben bizonytalanságot jelenthetnek a rövid és középtávú pénzügyi tervek teljesítésében és az esetleges külső finanszírozások bevonásában. Ezen tények és körülmények összevontan lényeges bizonytalanságot jelentenek a Csoport vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, így a jövőben nem zárhatóak ki kockázatok az eszközök realizálásában és kötelezettségek kiegyenlítésében a szokásos üzletmenettel összhangban. A folyamatban lévő kötvénykibocsátási tárgyalások sikeres lezárulásával és a kötvények lejegyzésével – várhatóan április elején – a vezetés várakozásai szerint a társaság likviditási helyzete jelentős mértékben javul, ami által a jelenleg fennálló lényeges bizonytalanság csökkenhet, vagy meg is szűnhet.

A konszolidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak, a bemutatott összegek és besorolások vonatkozásában olyan korrekciókat, amelyekre akkor lenne szükség, ha a vállalkozás folytatásának elve a Csoport folyamatos működésének tekintetében nem érvényesülne.

3. Jelentős számviteli politikák

Az alábbiakban ismertetett számviteli politikák alkalmazása következetesen történt a jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokban bemutatott valamennyi időszakra vonatkozóan, és azokat a Társaság következetesen alkalmazta.

      I.    Kibocsátott még nem hatályos, vagy az EU által be nem fogadott standardok és értelmezések

       i.         IFRS 3 Üzleti kombinációk; IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések; IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések, valamint a 2018-2020 közötti éves javítások 2018-2020 (módosítások)

A módosítás a 2022. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra érvényes, de korábbi alkalmazása is megengedett. Az IASB szűk hatókörű módosításokat adott ki az alábbi IFRS standardokhoz:

Ø  az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása az IFRS 3-ban a fogalmi keretrendszerre való hivatkozást aktualizálta az üzleti kombinációkra vonatkozó számviteli előírások változtatása nélkül.

Ø  az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standard módosítása megtiltja a vállalkozások számára, hogy a tárgyi eszközök bekerülési értékéből levonják az olyan tételek értékesítéséből származó összegeket, amelyek azalatt kerültek előállításra, amíg a társaság az eszközt a rendeltetésszerű használatra előkészítette. Ehelyett a vállalkozásnak az ilyen értékesítésből származó hozamot és a kapcsolódó költségeket az eredménnyel szemben kell elszámolnia.

Ø  az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések standard módosítása rögzíti, hogy a vállalkozás a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek megállapítása során milyen költségeket vehet figyelembe annak meghatározásához, hogy a szerződés visszterhes-e vagy sem.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

Ø  a 2018-2020 között kiadott javítások apró módosításokat tartalmaznak az IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása, az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok, valamint az IAS 41 Mezőgazdaság standardra, illetve az IFRS 16 Lízingek standardhoz csatolt bemutató példákra vonatkozóan.

A módosításokat az EU még nem fogadta be. A vezetés felmérte a változások hatásait és ezt legkorábban az EU által történő befogadást követően veszi figyelembe a pénzügyi beszámolóinak összeállításakor.

     ii.         IFRS 17: Biztosítási szerződések

A módosítás a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra érvényes, de korábbi alkalmazása is megengedett, amennyiben az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevételek standardot és az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standardot egyaránt alkalmazták. 2020 márciusi ülése alkalmával az IASB a hatályba lépést 2023-ig elhalasztotta. Az IFRS 17 Biztosítási szerződések standard rögzíti a kibocsátott biztosítási szerződések elszámolására, értékelésére, bemutatására és közzétételére vonatkozó elveket, illetve hasonló elveket ír elő a viszontbiztosítási szerződések és a kibocsátótól függő részesedési jellemzőket tartalmazó befektetési szerződések vonatkozásában is. A módosítás célja annak biztosítása, hogy a gazdálkodók a biztosítási szerződéseket hűen tükröző releváns adatokat  tegyenek közzé, amelyek alapján a beszámolók felhasználói felmérhetik az IFRS 17 hatálya alá tartozó szerződéseknek az adott vállalkozás pénzügyi helyzetére, pénzügyi teljesítményére és pénzáramaira gyakorolt hatását. 2023. Január 01-től hatályos

       i.         IFRS 10: Konszolidált pénzügyi kimutatások, Módosítás az IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások és az IAS 28 Befektetések társult és közös vállalkozásokban standardban: Befektető és annak társult vagy közös vállalkozása közti eszközök értékesítése vagy hozzájárulása

A módosítások orvosolják az IFRS 10 és az IAS 28 követelményei közötti elismert ellentmondást a befektető és társult vagy közös vállalkozása közötti eszközök értékesítése vagy hozzájárulása tekintetében. A módosítások fő következménye, hogy a teljes nyereséget vagy veszteséget akkor kell elszámolni, ha egy ügylet üzleti tevékenységet érint (függetlenül attól, hogy leányvállalatban található-e vagy sem) Részleges nyereség vagy veszteséget számolnak el, ha egy tranzakció olyan eszközöket foglal magában, amelyek nem képeznek üzletet, még akkor is ha ezek az eszközök egy leányvállalatban találhatók. 2015 decemberében az IASB határozatlan időre elhalasztotta ennek a módosításnak a hatálybalépését a tőkeszámítási módszerrel kapcsolatos kutatási projektjének eredményéig. A módosításokat az EU még nem fogadta be.

       i.         IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása: a kötelezettségek rövid-, illetve hosszú lejáratúként történő bemutatása (módosítás)

A módosítás a 2022. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra érvényes, de korábbi alkalmazása is megengedett. A Covid-19 járványra való tekintettel az IASB a hatályba lépést egy évvel – 2023. január 1-ig – elhalasztotta, így több időt hagyva a vállalkozásoknak a módosításból eredő besorolási változások végrehajtására. A módosítás az előírások egységes alkalmazását igyekszik elősegíteni azzal, hogy segít a társaságoknak meghatározni, hogy a bizonytalan rendezési idejű hitelek és egyéb kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratúként kerüljenek-e kimutatásra a mérlegben. A módosítás befolyásolja a kötelezettségek mérlegben történő kimutatását, miközben az eszközök, források, bevételek és ráfordítások értékelésére, illetve elszámolásának idejére vonatkozó meglévő követelményeket nem érinti, ahogy az ezen tételekkel kapcsolatban a társaságok által közzétett adatokat sem. A módosítás ezen túlmenően a saját tőkeinstrumentum kibocsátásával történő adósságrendezés besorolásával kapcsolatos előírásokat is pontosítja.

2021 Novemberben a Testület kiadott egy nyilvános tervezetet, mely tisztázza, hogyan kell kezelni azokat a kötelezettségeket, amelyek olyan kovenánsoktól függnek, melyeket be kell tartani a jelentéstételi időszakot követő időpontban. A Tanács főleg szűk hatókörben javasol módosításokat az IAS 1-ben, amelyek gyakorlatilag visszafordítják a 2020-as módosításokat, melyek előírják a gazdálkodó egységeknek, hogy rövid lejáratúként soroljanak be, olyan kötelezettségeket, amelyek kovenánsokhoz köthetőek és a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül teljesítendőek, amennyiben ezek a megállapodások a beszámolási időszak végén nem teljesülnek.

Ehelyett a javaslatok előírnák az alanyok számára, hogy külön jelenítsenek meg minden olyan kovenánsokhoz tartozó, hosszú  lejáratú kötelezettséget, melyet a beszámolási időszak végét követő 12 hónapon belül kell teljesíteni. Továbbá, ha az alanyok nem tesznek eleget ezen jövőbeli kovenánsoknak a beszámolási időszak végén, további közzétételekre van szükség. A javaslatok a 2024 Január 1-jén illetve az azt követő beszámolási időszakban lépnek hatályba és

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

visszamenőlegesen is alkalmazni kell az IAS 8-nak megfelelően, míg a korai alkalmazás megengedett. A Tanács halasztást javasolt a 2020. évi módosítások hatályba lépésének időpontjára, így az alanyoknak nem kötelező megváltoztatni a jelenlegi gyakorlatot mielőtt a módosítások hatályba lépnének. Ezeket a módosításokat, ide értve az ED javaslatokat még nem fogadta be az EU.

       i.         IFRS 16 Lízingek- COVIDhoz kapcsolódó bérleti engedmények 2021. Június 30-at követően: (Módosítás)

A módosítás 2021 április 1-jén vagy az azt követő beszámolási időszakokra vonatkozik, amelyek korábbi alkalmazása engedélyezett, beleértve a módosítás kibocsátásának időpontjában még nem engedélyezett pénzügyi kimutatások esetében is.

2021 Márciusában a Tanács módosította a gyakorlati feltételeket az IFRS 16-ban mely könnyítéseket nyújtott a lízingbevevőknek az IFRS 16 lízingmódosítások ajánlásának alkalmazása alól a bérleti engedmények kapcsán, melyek a Covid-19 világjárvány közvetlen következményeként merültek fel. A módosítást követően, a gyakorlati megoldás olyan bérleti engedményekre vonatkozik amelyekben a lízingdíjak csökkentése csak 2022 Június 30-án vagy azt megelőző időszakban esedékes, feltéve ha az egyéb feltételek a gyakorlati alkalmazással kapcsolatban teljesülnek.

       i.         IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása és IFRS Alkalmazási Útmutató 2: Számviteli politikák közzététele (Módosítások)

A módosítások a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra érvényesek, a korábbi alkalmazás megengedett. A módosítások iránymutatást adnak a lényegességi megítélésnek a számviteli politika közzétételére vonatkozó alkalmazásához. Az IAS 1 módosításai különösen a „jelentős” (significant) számviteli politikák közzétételére vonatkozó követelményt váltják fel a „lényeges” (material) számviteli politika közzétételére vonatkozó kötelezettséggel. Ezenkívül útmutatást és szemléltető példákat ad az Alkalmazási útmutatóban, hogy segítsék a lényegesség fogalmának alkalmazását a számviteli politika közzétételével kapcsolatos döntések meghozatalakor. A módosításokat az EU még nem fogadta be.

       i.         IAS 8 Számviteli politikák, Számviteli becslések és hibák változásai: Számviteli becslések meghatározása

A módosítások 2023. Január 1-jén és az azt követő periódusokra vonatkozóan lépnek hatályba az előzetes alkalmazás megengedett és alkalmazható a számviteli politikák és számviteli becslések változtatására, melyek az adott időszak kezdetén vagy azt követően következtek be. A módosítások bevezetik egy új számviteli becslés fogalmát, meghatározott pénzösszegek mérési bizonytalanságoknak való kitettségével kapcsolatban a pénzügyi kimutatásban. A módosítások azt is tisztázzák, hogy mik a változások a számviteli becslésekben, valamint ezek, hogyan térnek el a számviteli politikai változásoktól és a hibák kijavításától.A módosításokat az EU még nem fogadta be.

       i.         IAS 12 Jövedelemadók: Az egyetlen ügyletből eredő eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó halasztott adó (Módosítások)

A módosítások 2023. január 1-jén vagy illetve az azt követő időszakokra vonatkozóan lépnek hatályba, az előzetes alkalmazás megengedett. 2021 májusban a Tanács módosításokat adott ki az IAS 12 Jövedelemadókhoz, melyek leszűkítik a hatályát a kezdeti megjelenítésnek az IAS 12-hez kapcsolódóan, valamint megadják, hogy a cégeknek, hogyan kellene elszámolniuk a halasztott adót a lízingek és a leszerelési kötelezettségekhez kapcsolódóan. A módosítások értelmében a kezdeti megjelenítés kivétele nem vonatkozik azokra az ügyletekre, melyek kezdeti megjelenítéskor növelik az adóköteles és levonható átmeneti különbségeket. Ez csak abban az esetben alkalmazandó, ha a lízing eszköz és kötelezettség megjelenítése (vagy leszerelési kötelezettség és leszerelési eszközkomponens) növelik az adóköteles és levonható átmeneti különbözeteket, melyek nem azonosak. A módosításokat az EU még nem fogadta be

    II.         A Társaság által 2021. évben átvett, alább ismertetett, módosított IFRS standardok kivételével, az éves beszámoló elkészítéséhez alkalmazott számviteli politikák megegyeznek az előző évben alkalmazottakkal:

i.           IFRS 16 Lízingek - Cοvid 19-hez kapcsolódó bérleti koncessziók (módosítás) hatályos 2021. április 01-től

A módosítás visszamenőleges hatállyal a 2020. június 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra alkalmazandó, de korai alkalmazása a 2020. május 28. előtt kiadásra még nem jóváhagyott beszámolók

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

vonatkozásában is megengedett. Az IASB azért módosította a standardot, hogy lízingbe vevők számára könnyítést nyújtson az IFRS 16-hoz kapcsolódó, közvetlenül a covid-19 járvány  következtében  keletkező bérleti koncessziók elszámolása miatti lízingmódosításra vonatkozó útmutatás alkalmazása alól. A módosítás gyakorlati útmutatást is tartalmaz a lízingbe vevő számára, amely szerint a covid-19-hez kapcsolódó bérleti koncessziók miatt keletkező lízingdíjak esetleges változása ugyanúgy számolandó el, mintha azt az IFRS 16 szerint úgy számolnák el, hogy a változás csupán az összes alábbi feltétel teljesülése esetén minősül a lízing módosításának:

Ø  A lízingkifizetések változásának eredményeként felülvizsgált lízingdíj a változást megelőző díjszinttel alapjaiban egyező vagy alacsonyabb mértékű.

Ø  A lízingkifizetések esetleges csökkenése kizárólag a 2021. június 30-án vagy azt megelőzően esedékessé vált kifizetésekre vonatkoznak.

Ø  A lízing egyéb feltételeiben nem történt lényeges változás.

A vezetés felmérte a változás hatását és a pénzügyi jelentéseiben ezeket figyelembe vette az IFRS 16 értékelése kapcsán.

     ii.         Referencia kamatláb reform – 2. szakasz – IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16  (módosítás) 2021. Január 01-től

2020 augusztusában az IASB kiadta az referencia kamatláb reform 2. szakaszát, az IFRS 9, az IAS 39, az IFRS 7, az IFRS 4 és az IFRS 16 módosítását, amivel befejezte a bankközi kamatlábak (IBOR) reformjával kapcsolatos munkáját. A módosítások átmeneti könnyítést nyújtanak a pénzügyi beszámolásra gyakorolt azon hatásokkal kapcsolatban, amelyeket a bankközi kamatláb (IBOR) alternatív, közel kockázatmentes kamatlábbal történő felváltása idéz elő. A módosítás különösen a pénzügyi eszközök és kötelezettségek szerződéses pénzáramainak meghatározásához használt alapokban bekövetkezett változások elszámolásával kapcsolatban tartalmaz gyakorlati útmutatót, aminek következtében az effektív kamatláb a piaci kamat változásával azonos mértékben módosítandó. A módosítás továbbá átmeneti könnyítést hoz a fedezeti viszony megszüntetése alól, így a külön azonosíthatósági kritériumnak történő megfelelés követelménye alól is, amennyiben RFR instrumentumot jelölnek ki a kockázati elem fedezeteként. Ezen kívül az IFRS 4 módosítása lehetővé teszi az IAS 39-et alkalmazó biztosítók is az IFRS 9 módosítása által biztosított könnyítésekben részesüljenek. Az IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok közzététele standard módosítása pedig lehetővé teszi, hogy a beszámolók felhasználói megismerhessék a kamatláb reformnak az adott cég pénzügyi  instrumentumaira és kockázatkezelési stratégiájára gyakorolt hatásait. A módosítás a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra hatályos, de korábbi alkalmazása is megengedett. Bár a módosítás visszamenőleges hatályú, a korábbi időszakok átrendezése nem kötelező. A vezetés felmérte a változás hatását és ezeket  2021. január 1-vel kezdődő gazdasági évben alkalmazta.

    iii.         IFRS 17:  Biztosítási szerződések (módosítás), IFRS 4: Biztosítási szerződések (módosítás) 2021. Január 01-től hatályos

Az IFRS 17 módosításai visszamenőleges hatállyal érvényesek a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra, de korábbi alkalmazásuk is megengedett. A módosítások célja, hogy segítsék a társaságokat a standard végrehajtásában, különösen azzal, hogy az egyes követelmények egyszerűsítés csökkenti a költségeket, a hatálybalépésének 2023-ra halasztása pedig megkönnyíti a pénzügyi teljesítmény magyarázatát, valamint a  standard bevezetését. A módosítás ezen kívül további könnyítéseket nyújt az IFRS első alkalmazásakor szükséges erőfeszítések csökkentése érdekében.

Az IFRS 4 módosítása az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard alkalmazására vonatkozó  átmeneti mentességnek az IFRS 4 Biztosítási szerződések standardban foglalt, fix lejárati idejét úgy változtatta meg, hogy az IFRS 9 a 2023. január 1-jén vagy azt követő éves időszakokra alkalmazandó. .

(a)    Pénzügyi instrumentumok

Pénzügyi instrumentumnak minősül minden olyan ügylet, amely az egyik vállalkozásnál pénzügyi eszközt, a másik vállalkozásnál pedig pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot keletkeztet.

Pénzügyi eszköznek minősül minden eszköz, ami:

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

a)     készpénz;

b)     másik vállalkozás tőkeinstrumentuma;

c)     szerződéses jog, amely:

(i)     másik vállalkozástól készpénz vagy más pénzügyi eszköz megszerzésére; vagy

(ii)   a Társaság szempontjából potenciálisan előnyös feltételek mellett, másik vállalkozás bevonásával pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek cseréjére irányul; illetve

d)     olyan szerződés/ügylet, amelynek rendezésére a vállalkozás saját tőkeinstrumentumaival kerül vagy kerülhet sor és olyan:

(i)     nem származékos ügylet, amelynek keretében a Társaság a vállalkozás saját tőkeinstrumentumaiból változó számban részesül/részesülhet; vagy

(ii)   származékos ügylet, amelynek rendezésére a vállalkozás adott számú saját tőkeinstrumentumaiért nem fix pénzösszeg vagy más pénzügyi eszköz cseréjével kerül/kerülhet sor.

Pénzügyi kötelezettségnek minősül minden kötelezettség, ami:

a)     szerződéses jog, amely:

(i)     másik vállalkozás részére készpénz vagy más pénzügyi eszköz juttatására; vagy

(ii)   a Társaság szempontjából potenciálisan előnytelen feltételek mellett, másik vállalkozás bevonásával pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek cseréjére irányul; illetve

b)     olyan szerződés/ügylet, amelynek rendezésére a vállalkozás saját tőkeinstrumentumaival kerül vagy kerülhet sor és olyan:

(i)     nem származékos ügylet, amelynek keretében a Társaság a vállalkozás saját tőkeinstrumentumait változó számban adja/adhatja át; vagy

(ii)   származékos ügylet, amelynek rendezésére a vállalkozás adott számú saját tőke instrumentumaiért nem fix pénzösszeg vagy más pénzügyi eszköz cseréjével kerül/kerülhet sor.

Tőkeinstrumentum minden olyan ügylet, amely adott vállalkozás eszközeiben - a vállalkozás valamennyi kötelezettségének levonása után - maradványrészesedésre jogosít.

Származékos ügyletnek minősül minden pénzügyi instrumentum, ami az alábbi három kritériumnak megfelel:

a)     értéke az alapul szolgáló tényezőkben bekövetkezett változások tükrében változik. Alapul szolgáló tényezőnek tekintendő például egy adott, rögzített kamatláb, a pénzügyi instrumentum ára, árutőzsdei árfolyam, devizaárfolyam, ár- vagy árfolyamindex, hitelminősítés vagy hitelképességi mutató, illetve bármilyen más változó, feltéve – nem pénzügyi változó esetén – hogy a változó nem kifejezetten az ügyletben résztvevő valamelyik félre vonatkozik;

b)     nem igényel semmiféle kezdeti nettó befektetést vagy a kezdeti nettó befektetés mértéke nem éri el a más hasonló (a piaci tényezők változásaira hasonlóan reagáló) ügyletek esetén szükséges kezdet nettó befektetés szintjét; és

c)     jövőbeli időpontban kerül rendezésre.

Származékos pénzügyi instrumentumok

A Társaság rendelkezik az árfolyamkockázatoknak való kitettség fedezésére szolgáló származékos pénzügyi instrumentumokkal.

A származékos ügyletek kezdeti megjelenítése valós értéken történik; a hozzárendelhető tranzakciós költségek felmerülésük időpontjában az eredményben vannak elszámolva. A kezdeti megjelenítést követően a cash flow fedezeti ügyletnek minősülő származékos ügyletek év végén valós értéken vannak értékelve, és a valós értékből a hatékony rész közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony rész az eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

A tárgyidőszakban lezárult cash flow fedezeti ügyletek esetében a Társaság számviteli politikája szerint a realizált eredmény a fedezett termékkel azonos módon, azaz a közvetlen költségek között, nyereség esetén a költségeket csökkentve, míg veszteség esetén a költségeket növelve kerül kimutatásra.

(b) Ingatlanok, járművek, berendezések

(i)              Megjelenítés és értékelés

Az ingatlanok, gépek és berendezések értékelése halmozott értékcsökkenési leírással és halmozott értékvesztés miatti veszteséggel csökkentett bekerülési értéken történik. Az ingatlanok, gépek és berendezések a Társaságok egyes

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

eszközeinek bekerülési értéke 2017. január 1-jén, a Társaság IFRS-ek szerinti beszámolásra való áttérésekor a 2016. január 1-jén érvényes valós értékük alapján lett meghatározva.

A bekerülési érték az adott eszköz megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhető ráfordításokat tartalmazza. A saját előállítású eszközök bekerülési értéke az anyagköltséget, a közvetlen munkaköltséget, az eszközök rendeltetésszerű használat céljából működőképes állapotba hozásához közvetlenül hozzárendelhető bármely más költségeket, valamint az eszköz leszerelésének, elszállításának és a helyszín helyreállításának költségeit tartalmazza. A minősített eszközök beszerzéséhez, építéséhez vagy előállításához kapcsolódó hitelfelvételi költségek az adott eszköz bekerülési értékében vannak kimutatva.

Ha az ingatlanok, gépek és berendezések egyes részeinek eltérő a hasznos élettartama, azokat az ingatlanok, gépek és berendezések között külön tételekként (fő komponensek) számoljuk el.

Az ingatlanok, gépek és berendezések valamely tételének értékesítéséből származó nyereség vagy veszteség az értékesítése bevételének az ingatlanok, gépek és berendezések könyv szerinti értékével történő összehasonlításával vannak meghatározva, és az nettó módon van az eredményben az egyéb bevételek között.

(ii)            Későbbi költségek

Az ingatlanok, gépek és berendezések egy részének a csere költsége a tétel könyv szerinti értékében van megjelenítve, ha valószínű, hogy az adott részben megtestesülő várható jövőbeni gazdasági hasznok be fognak folyni a Társasághoz, és az adott rész bekerülési értéke megbízhatóan mérhető. A kicserélt rész könyv szerinti értéke kivezetésre kerül. Az ingatlanok, gépek és berendezések napi szervizelésének költségei az eredményben vannak megjelenítve felmerüléskor.

(iii)           Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik az eredményben, az ingatlanok, gépek és berendezések egyes részeinek becsült hasznos élettartama alapján az értékcsökkenthető érték összegére vonatkozóan. Értékcsökkenthető értéknek a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték minősül. A használatijog-eszközök  utáni amortizáció a lízing futamideje alatt történik, melyet az IFRS 16 szerint határoz meg a Társaság.   Telek után nincs értékcsökkenés elszámolva.

A tárgyidőszaki és az összehasonlító időszaki becsült hasznos élettartamok az alábbiak:

·                épületek                                                                           30 – 50 év év

·                gépek és berendezések                                                     7 év

·                járművek                                                                           4-5 év a finanszírozással azonos futamidő

·                egyéb berendezések és felszerelések                               7 év

A vontatóknak, melyeket pénzügyi lízing keretében használ a Társaság átlagosan a hasznos élettartamuk 4 év, míg a pótkocsiké 10 év.

Minden egyes mérlegfordulónapon sor kerül az értékcsökkentési módszerek, hasznos élettartamok és maradványértékek felülvizsgálatára.

(c) Immateriális javak

(i)            Egyéb immateriális javak

A Társaság által beszerzett, határozott hasznos élettartamú egyéb immateriális javak halmozott amortizációval és halmozott értékvesztés miatti veszteséggel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilvántartva.

(ii)            Későbbi ráfordítások

A későbbi ráfordítások aktiválására csak akkor kerül sor, ha azok növelik az adott eszközben megtestesülő jövőbeni gazdasági hasznokat. Minden egyéb ráfordítás, beleértve a saját előállítású goodwill és márkanevek ráfordítását is, az eredménybe kerülnek elszámolásra felmerüléskor.

(iii)           Amortizáció

Az amortizáció az eredményben van elszámolva lineáris módszerrel a goodwill kivételével az immateriális javak becsült hasznos élettartama során attól a naptól kezdve, amikor azok használatra készek. A tárgyidőszaki és az összehasonlító

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

időszaki becsült hasznos élettartamok az alábbiak:

·       szoftver                                                                                          10 év

·       vagyoni értékű jogok                                                                       6 év.

(d) Befektetési célú ingatlanok

A befektetési célú ingatlan olyan ingatlan, amelyet bérbeadási vagy tőkenövelési, vagy mindkét céllal, nem pedig a szokásos üzletmenet keretében történő értékesítés, áruk vagy szolgáltatások előállításával vagy nyújtásával kapcsolatos felhasználás céljára vagy igazgatási célokra tartanak. A befektetési célú ingatlanok értékelése halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken történik.

(e) Használatijog-eszköz

A használatijog-eszközök az IFRS 16-al összhangban kerülnek elszámolásra. A részletes közzététel fentebb a 3-as – új standardok alkalmazása pontban- szerepelnek

(f) Flottaeladás során keletkezett nyereség elszámolása

A Társaság a járműértékesítés eredményeként számolja el a flottaeladáson keletkezett nyereséget.

(g) Készletek

A készletek a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak értékelve.  Az alkatrész készletek bekerülési értéke átlagáron, a tank készletek bekerülési értéke a FIFO elv alapján van meghatározva, és az tartalmazza a készletek beszerzésekor felmerült ráfordításokat, az előállítási vagy átalakítási költségeket és az annak érdekében felmerült egyéb költségeket, hogy a készletek jelenlegi helyükre és állapotukba kerüljenek.

A nettó realizálható érték a szokásos üzletmenet során a becsült értékesítési ár, csökkentve a befejezés becsült költségeivel és az értékesítési ráfordításokkal.

(h) Értékvesztés

(i)     Pénzügyi eszközök

Az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken (FVOCI-n) értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokon várható hitelezési veszteséget a Társaság előremutató jelleggel értékeli, a keletkezett veszteségre képzett értékvesztést pedig naponta számolja el. A várható hitelezési veszteség értékelése az alábbiakat tükrözi:

·       egy adott – több különféle lehetséges kimenetel kiértékelése alapján megállapított - elfogulatlan, valószínűséggel súlyozott összeget;

·       a pénz időértékét; továbbá

·       a mérlegfordulónapon a múltbeli eseményekről, az aktuális feltételekről, valamint a jövőbeli gazdasági körülményekre vonatkozó előrejelzésekről túlzott költségek vagy utánanézés nélkül is rendelkezésre álló ésszerű és alátámasztható adatokat.

Az amortizált bekerülési értéken vagy FVOCI-n értékelt várható hitelezési veszteségre képzett értékvesztés megállapítása olyan terület, amely komplex modellek, valamint a jövőbeni gazdasági körülményekre és hitelezési magatartásra (pl. a vevő késedelembe esésének valószínűsége és az abból eredő veszteségre) vonatkozó jelentős feltételezések alkalmazását igényli.

Az általános módszer a pénzügyi instrumentumok hitelminőségének romlását, illetve javulását mutató tendenciát tükrözi. Az értékvesztésként vagy céltartalékként elszámolt hitelezési veszteség összege a hitel kezdeti megjelenítése óta bekövetkezett romlásának mértékétől függ. Az általános módszer két értékelési alapot

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

különböztet meg:

·       12 havi várható hitelezési veszteségek (1. szint), ami a bekerüléstől kezdve valamennyi tételre vonatkozik, amíg a hitelminősítés jelentős mértékben nem romlik

·       teljes élettartam alatt várható hitelezési veszteségek (2. és 3. szint), ami akkor alkalmazandó, ha az egyedi vagy csoportos hitelezési kockázat jelentős mértékben megnőtt

Azon pénzügyi eszközök esetében, amelyekre hitelezési veszteség került elszámolásra (3. szint) a kamatbevétel a bruttó könyv szerinti érték helyett az értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési érték alapján effektív kamatláb módszerrel kerül kiszámításra.

Az egyszerűsített módszer nem írja elő a hitelezési kockázat nyomon követését, helyette azonban a teljes élettartam alatt várható hitelezési veszteséget folyamatosan ki kell mutatni. A jelentős finanszírozási elemet nem tartalmazó vevő-, illetve szerződés szerinti követelések, valamint a jelentős finanszírozási elemet tartalmazó rövid lejáratú vevőkövetelések esetében – ahol a Társaság úgy döntött, hogy az árbevétel-elszámolás szempontjából nem korrigálja a kamatrész ellenértékét) a Társaság az egyszerűsített módszer alkalmazása mellett döntött. Az egyéb pénzügyi eszközök értékvesztésének elszámolása az általános módszer szerint történik.

A Társaság az egyszerűsített módszer alkalmazása mellett döntött a nem rövid lejáratúnak minősülő (12 hónapon túli esedékességű), jelentős finanszírozási elemet tartalmazó vevőkövetelések vonatkozásában.

A teljes élettartam alatt várható hitelezési veszteségek elszámolásakor az értékvesztést egy céltartalék számlán keresztül számoljuk el, hogy leírjuk a követelés könyv szerinti értékét a várható pénzáramoknak a követelés eredeti effektív kamatlábával diszkontált jelenértékére.

Az egyszerűsített módszer szerint a Társaság a teljes élettartam alatt várható hitelezési veszteségek meghatározásához értékvesztés-mátrixot alkalmaz, amely a vevők egyes körülményeit, valamint a késedelmes napok számát veszi figyelembe. A mátrixban alkalmazott értékvesztési ráták az IFRS 9 várható hitelezési veszteségszámításokra vonatkozó általános követelményei alapján kerülnek meghatározásra.

Amennyiben egy későbbi időszakban az értékvesztés összege lecsökken, a csökkenés pedig egyértelműen az értékvesztés elszámolását követő eseményhez kapcsolható (mint pl. a vevő hitelminősítésének javulása), a korábban elszámolt értékvesztés visszavezetésre kerül az értékvesztésszámla éves eredménnyel szembeni korrekciójával szemben. Az értékvesztés visszavezetése eredményeként a pénzügyi eszköz könyv szerinti értéke nem emelkedhet az amortizált bekerülési érték azon összege fölé, ami akkor lenne helytálló, ha az értékvesztés visszavezetésének időpontjában az értékvesztés elszámolására nem került volna sor.

A Társaság a pénzügyi eszközöket teljesen vagy részben akkor írja le, ha gyakorlatilag minden behajtási lehetőséget kimerített, a megtérülés esélye pedig ennek ellenére nem reális. Erre utaló jel lehet:

·             a behajtási tevékenység megszüntetése, valamint

·             ha a behajtási módszer fedezet lefoglalását jelenti, a fedezet értéke pedig nem elégséges a kintlévőség teljes megtérüléséhez.

A behajthatatlan követelések a kapcsolódó értékvesztésre képzett céltartalékkal szemben kerülnek leírásra miután a követelés megtérülésére irányuló eljárások lezárultak, a veszteség összege pedig meghatározásra került. A korábban már leírt összegek esetleges későbbi megtérülését a tárgyévi eredménnyel szemben az értékvesztés-számla csökkentése mellett számoljuk e

               (ii)          Nem pénzügyi eszközök

A készleteken és a halasztott adóköveteléseken kívül a Társaság nem pénzügyi eszközeinek könyv szerinti értéke minden mérlegfordulónapon felül van vizsgálva annak megállapítására, van-e értékvesztésre utaló jel.  Ha van értékvesztésre utaló jel, meghatározásra kerül az adott eszköz becsült megtérülő értéke.

Egyéb eszközök tekintetében a korábbi időszakokban megjelenített értékvesztés miatti veszteségek minden mérlegfordulónapon felül vannak vizsgálva annak megállapítása céljából, van-e arra utaló jelzés, hogy a veszteség

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

csökkent vagy megszűnt. Az értékvesztés miatti veszteség visszaírására akkor kerül sor, ha változtak a megtérülő érték meghatározásához használt becsült értékek. Az értékvesztés miatti veszteség csak olyan mértékig kerül visszaírásra, hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg azt az – értékcsökkenés vagy amortizáció levonása utáni – könyv szerinti értéket, amelyet akkor határoztak volna meg, ha nem mutattak volna ki értékvesztés miatti veszteséget.

(i) Értékesítésre tartott befektetett eszközök

A várhatóan elsősorban értékesítéssel, nem pedig folyamatos használattal megtérülő befektetett eszközök (vagy eszközökből és kötelezettségekből álló elidegenítési Társaságok) értékesítésre tartott befektetett eszközöknek minősülnek. Az értékesítésre tartottként történő besorolást közvetlenül megelőzően az eszközök (vagy az elidegenítési Társaság komponensei) a Társaság számviteli politikáival összhangban újraértékelésre kerülnek. Ezt követően az eszközök (vagy elidegenítési Társaság) értékelése a könyv szerinti érték és az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték közül az alacsonyabbikon történik.

Az elidegenítési Társasággal kapcsolatos értékvesztés miatti veszteség először a goodwillhez, majd arányosan a többi eszközhöz kerül hozzárendelésre, kivéve a készleteket, pénzügyi eszközöket, halasztott adó-követeléseket, a munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos eszközöket és a befektetési célú ingatlanokat, amelyekhez nem kerül veszteség hozzárendelésre, és amelyek továbbra is a Társaság számviteli politikáival összhangban vannak értékelve. Az értékesítésre tartottként történő kezdeti besorolással kapcsolatos értékvesztés miatti veszteségek és az újraértékeléssel kapcsolatos későbbi nyereségek vagy veszteség az eredményben vannak megjelenítve. A nyereségek a felhalmozott értékvesztés miatti veszteség mértékéig vannak megjelenítve.

A Társaság a visszasorolás pillanatában összehasonlítja az értékesítésre tartott eszközök értékvesztéssel csökkentett könyvszerinti értékét azzal az értékkel, ami akkor lett volna, ha az értékesítésre tartott eszközként való nyilvántartás során is értékcsökkentek volna az eszközök és a kettő közül a kisebb értéken vette fel, ha ez nem nagyobb, mint az eszköz megtérülő érétke.

(j) Munkavállalói juttatások

(i) Meghatározott hozzájárulási programok

A meghatározott hozzájárulási programok a munkaviszony megszűnése utáni juttatási programok, amelyek keretében a gazdálkodó egység meghatározott összegű hozzájárulást fizet egy külön gazdálkodó egységnek, és a gazdálkodó egységnek nincs jogi vagy vélelmezett kötelme arra vonatkozóan, hogy további összegeket fizessen. A meghatározott hozzájárulás alapú nyugdíjjuttatási programokkal kapcsolatos hozzájárulási kötelmet munkavállalói juttatással kapcsolatos ráfordításként jelenítjük meg az eredményben annak esedékességekor.

(ii) Végkielégítések

A végkielégítés ráfordításként van megjelenítve, ha a Társaság a visszavonás reális lehetősége nélkül, nyilvánvalóan a munkaviszony rendes nyugdíjazási idő előtti megszűnését vagy az önkéntes felmondásra való ösztönzés érdekében felajánlott végkielégítést tartalmazó, hivatalosan részletezett programra kötelezte magát. Az önkéntes felmondásért járó végkielégítés ráfordításként van megjelenítve, ha a Társaság önkéntes felmondással kapcsolatos ajánlatot tett, amelyet valószínűleg elfogadnak, és az elfogadások összege megbízhatóan becsülhető.

(iii) Rövid távú munkavállalói juttatások

A rövid távú munkavállalói juttatási kötelmek értékelése diszkontálás nélkül történik, és azok költségként leírásra kerülnek a kapcsolódó szolgáltatás nyújtásakor.

Kötelezettség megjelenítésére kerül sor rövid távú jutalmakkal kapcsolatos vagy nyereségrészesedési programok keretében fizetendő összegek után, ha a Társaságnak meglévő jogi vagy vélelmezett kötelme van ilyen összegek megfizetésére a munkavállaló által a múltban nyújtott szolgáltatás következtében, és a kötelem megbízhatóan becsülhető.

(k) Céltartalékok

Céltartalék van kimutatva, ha múltbeli események következtében a Társaságnak meglévő jogi vagy vélelmezett kötelme van, amely megbízhatóan megbecsülhető, és valószínű, hogy a kötelem kiegyenlítése gazdasági haszon kiáramlását fogja igényelni. A céltartalékok meghatározása a várható jövőbeli cash flow-k diszkontálásával történik, a pénz időértékére és

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

a kötelezettségre jellemző kockázatokra vonatkozó jelenlegi piaci értékítéletet tükröző, adózás előtti ráta alkalmazásával.

(l) Bevételek

IFRS 15 - Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek

Az IFRS 15 meghatároz egy 5 lépésből álló modellt a vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek elszámolására. A bevétel olyan összegben kerül elszámolásra, amely azt az ellenértéket tükrözi, amelyre a Társaság várhatóan jogosult lesz a termékekért vagy szolgáltatásokért cserébe. Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínűsíthető a tranzakcióval összefüggő gazdasági előny társaság általi realizálása, valamint annak összege megfelelően mérhető, amikor az áruk és a szolgáltatások feletti ellenőrzés átkerül a vevőhöz. 

A Társaság  megállapította, hogy általában:

•          a teljesítési kötelmeket konkrét időpontban elégíti ki, mert az ellenőrzés a fuvar teljesítésekor (lepakoláskor), szállítmányozás esetén a szállítmány eljuttatásakor kerül átadásra a vevőnek;

•          megbízóként jár el a vevőkkel kötött szerződésekben, mert jellemzően ellenőrzi az árukat és szolgáltatásokat, mielőtt átadja őket a vevők részére;

•          nincsen jelentős finanszírozási komponens, mert szerződéskötéskor várhatóan az ígért áru vagy szolgáltatás vevőnek való átadása és az említett áru vagy szolgáltatás vevő általi kifizetése közötti időszak legfeljebb egy év.

Ennek eredményeként az IFRS 15 – Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek alkalmazásának nincs jelentős hatása a Társaság pénzügyi kimutatásaira. 

(m) Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye

Az értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye nettó módon annak előjele szerint az egyéb bevételek vagy az egyéb ráfordítások között kerül elszámolásra.

(n) Pénzügyi bevétel és ráfordítás

A pénzügyi bevételek közé a következő tételek tartoznak: a befektetések (beleértve az értékesíthető pénzügyi eszközöket is) utáni kamatbevétel, az értékesíthető pénzügyi eszközök értékesítéséből származó nyereség és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök valós értékének változásai. A kamatbevétel időarányosan van megjelenítve az eredményben az effektív kamatláb módszer alkalmazásával. Az osztalékbevétel azzal a dátummal van megjelenítve az eredményben, amikor a Társaságnak a kifizetéshez való joga létrejön, amely tőzsdén jegyzett értékpapírok esetén az osztalékjog megszűnésének napja (ex-dividend date).

A pénzügyi ráfordítás összetevői a következők: hitelek utáni kamatráfordítás, a céltartalékok diszkontjának lebontása, az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök valós értékének változásai és a pénzügyi eszközök után kimutatott értékvesztés miatti veszteség.

Az árfolyamnyereségek és - veszteségek kimutatása nettó módon történik.

(o) Nyereségadó

A nyereségadó-ráfordítás tényleges és halasztott adót tartalmaz. A nyereségadó-ráfordítás az eredményben van kimutatva a közvetlenül a saját tőkében kimutatott tételekre vonatkozó rész kivételével, amely a saját tőkében szerepel.

A tényleges adó a tárgyévi adóköteles nyereség után várhatóan fizetendő adó a mérleg fordulónapján hatályban lévő vagy lényegileg hatályban lévő adókulcsok alapján, valamint a fizetendő adó korábbi időszakokkal kapcsolatos bármely módosítása.

A helyi iparűzési adó és az innovációs hozzájárulás szintén nyereségadóként kerül bemutatásra.

A halasztott adó megjelenítése a mérleg módszer alkalmazásával történik, amely figyelembe veszi az eszközök és kötelezettségek számviteli beszámolóban szereplő könyv szerinti értéke, valamint az adófizetés céljából kiszámított összegek közötti átmeneti különbözeteket. Halasztott adó nem jeleníthető meg a következő átmeneti különbözetek

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

esetében: eszközök vagy kötelezettségek kezdeti megjelenítése üzleti kombinációnak nem minősülő és sem a számviteli, sem az adóköteles nyereséget vagy veszteséget nem érintő ügyletben, továbbá a leányvállalatokba és közös vezetésű vállalkozásokba történő befektetésekhez kapcsolódó különbözetek olyan mértékig, amely mértékig a belátható jövőben valószínűsíthetően nem fordulnak vissza. Ezen túlmenően nem jeleníthető meg halasztott adó a goodwill kezdeti megjelenítésével kapcsolatban keletkező adóköteles átmeneti különbözetek esetében. A halasztott adó értékelése azokkal az adókulcsokkal történik, amelyek várhatóan vonatkozni fognak az átmeneti különbözetekre, amikor azok visszafordulnak, a mérleg fordulónapig hatályba lépett vagy lényegileg hatályba lépett törvények alapján.

A halasztott adókövetelések és - kötelezettségek egymással szembeni beszámítására akkor kerül sor, ha jogszabály szerint kikényszeríthető jog áll fenn arra vonatkozóan, hogy a tényleges adóköveteléseket beszámítsák a tényleges adókötelezettségekkel szemben, továbbá olyan nyereségadókhoz kapcsolódnak, amelyeket ugyanaz az adóhatóság vetett ki ugyanarra az adóalanyra, vagy különböző adóalanyokra, amelyek azonban vagy nettó alapon kívánják rendezni tényleges adóköveteléseiket és adókötelezettségeiket, vagy adóköveteléseiket és - kötelezettségeiket párhuzamosan fogják realizálni.

Halasztott adó-követelés csak olyan mértékben van kimutatva, amilyen mértékben valószínű, hogy rendelkezésre áll majd olyan jövőbeni adóköteles nyereség, amellyel szemben az átmeneti különbözet felhasználható. A halasztott adó-követelések minden egyes mérlegfordulónapon felülvizsgálatra kerülnek és annak megfelelően csökkentve vannak, ahogyan a kapcsolódó adóelőny realizálása már nem valószínű.

(s)    Valós érték hierarchia

A valós értéken történő értékelés szerint a Társaság valósérték-hierarchiát használ, amely három szintbe kategorizálja a valós érték meghatározására használt értékelési módszerek inputjait. A valósérték-hierarchia a legnagyobb jelentőséget az azonos eszközök vagy kötelezettségek aktív piacain meglévő jegyzett (nem módosított) áraknak (1. szintű inputok) tulajdonítja, a legkisebbet pedig a nem megfigyelhető inputoknak (3. szintű inputok).

Amennyiben az eszköz vagy kötelezettség valós értékének megállapítására használt inputokat a valósérték-hierarchián belül különböző szintekre lehet besorolni abban az esetben az eszköz vagy a kötelezettség abba a szintbe kerül besorolásra, amelyben a teljes értékelés szempontjából jelentős legalacsonyabb szintű input van.

1. szintű inputok

Az 1. szintű inputok olyan jegyzett (nem módosított) árak azonos eszközök vagy kötelezettségek aktív piacain, amelyekhez a gazdálkodó egység az értékelés időpontjában hozzáférhet. A valamely aktív piacon jegyzett ár nyújtja a legmegbízhatóbb bizonyítékot a valós értékre, és ha rendelkezésre áll, módosítás nélkül kell alkalmazni a valós érték meghatározására.

2. szintű inputok

A 2. szintben szereplő inputok a jegyzett árakon kívüli, az eszköz vagy kötelezettség vonatkozásában akár közvetlenül, akár közvetve megfigyelhető inputok. A 2. szintű inputok közé az alábbiak tartoznak:

-        a hasonló eszközök vagy kötelezettségek aktív piacokon jegyzett árai.

-        azonos vagy hasonló eszközök vagy kötelezettségek nem aktív piacokon jegyzett árai.

-        a jegyzett árakon kívül az eszköz vagy kötelezettség tekintetében egyéb megfigyelhető inputok, például:

o   az általánosan jegyzett időközökre megfigyelhető kamatlábak és hozamgörbék;

o   vélelmezett volatilitások; és

o   hitelképességi kamatkülönbözetek (credit spread-ek)a piac által alátámasztott inputok.

3. szintű inputok

A 3. szintű inputok az eszköz vagy a kötelezettség nem megfigyelhető inputjai. Amennyiben nem állnak rendelkezésre releváns megfigyelhető inputok, nem megfigyelhető inputokat kell használni a valós érték meghatározására, ezáltal figyelembe vehetők olyan helyzetek, amelyekben az értékelés időpontjában kicsi a piaci aktivitás az eszköz vagy a kötelezettség tekintetében, ha egyáltalán van. Azonban a valós értéken történő értékelés célja ugyanaz marad: vagyis egy kilépési ár az értékelés időpontjában azon piaci szereplő szemszögéből, aki az eszköz tulajdonosa vagy a kötelezettség kötelezettje. Ezért a nem megfigyelhető inputoknak tükrözniük kell azokat a feltételezéseket, amelyeket a piaci szereplők használnának az eszköz vagy a kötelezettség árazásakor, ideértve a kockázattal kapcsolatos feltételezéseket is.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

A fentiek alapján a Társaság az alábbi értékeléseket alkalmazza az Adósság és tőke jellegű befektetett pénzügyi eszközök valós értékének számításakor az alábbi értékelési sorrend betartásával.

a.      a tőzsdén jegyzett fix és változó kamatozású kötvények, valamint a diszkont kincstárjegyek esetén – az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett államkötvényeket és diszkont kincstárjegyeket kivéve – egységesen az értékelési időszakban az utolsó tőzsdei záró nettó árfolyam felhasználásával kell értékelni oly módon, hogy a nettó árhoz a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni a fordulónapig felhalmozott kamatokat;

b.      az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett, 3 hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű fix és változó kamatozású, illetve diszkont állampapírok esetén az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett legjobb vételi és eladási nettó árfolyamok számtani átlaga és a fordulónapig felhalmozott kamatok összegekként kell a piaci értéket meghatározni;

c.      a 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű fix és változó kamatozású és diszkont állampapírok – ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is – esetén az ÁKK által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával a fordulónapra számított nettó árfolyam és a fordulónapig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni;

d.      ha a tőzsdére bevezetett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak – az elsődleges forgalmazó rendszerbe bevezetett állampapírokat kivéve – nincsen 30 napnál régebbi árfolyam, akkor a piaci érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a fordulónapig közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ugyanezen módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra;

e.      ha a fenti értékelési módszerek nem használhatók, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat.

(t)    Részesedések értékelése

A Társaság bekerülési értéken értékeli a részesedéseit és akkor számol el értékvesztést, ha a könyv szerinti érték alacsonyabb mint a megtérülő érték. A könyv szerinti érték az az érték amin az részesedést az értékvesztés elszámolása után nyilván tartják. A megtérülő érték a magasbb a részesedés értékesítési költségeivel csökkentett eladási ára és a használati értéke közül. Használati érték a jövőbeni pénzáramok diszkontált jelenértéke. A Társaság áttekinti a részesedések jövedelemtermelő képességét, és ha értékvesztésre utaló jelet azonosít értékvesztés tesztet végez. Ha értékvesztésre utaló jelet azonosít (tehát a részesedés veszteséget, vagy kisebb nyereséget termel mint az elvárt) a Társaság diszkontált cash flow alapú számítást végez, hogy megállapítsa hogy a használati érték és a könyv szerinti érték közül melyik a magasabb.

A diszkont rátát úgy határozza meg, hogy az tükrözze a pénz időértékét, az iparági és egyedi kockázatokat melyek nem keróltek számításba vételre a jövőbeni pénzáramokban.

(u)   A Társaság mint lízingbe adó

A Társaság által a fuvarozási franchise vállalkozásoknak 2020. július 1-től pedig csak a Nexways Cargo Kft-nek továbbadott pénzügyi lízingek esetében a továbbadásból eredő követelések értékelése megegyezik a eredeti kötelezettségek értékelésével. Az allízingből eredő követelésként kerül kimutatásra a tovább adott eszközök, eredeti IFRS 16 szerint számított jövőbeli pénzáramlásainak megfelelő kötelezettséggel azonos összeg, hiszen az albérletbe adás kondíciói, azaz a futamidő a tőke törlesztés és a kamat az eredeti lízing  szerződéssel megegyezőek. Eltérés, hogy a bérleti szerződésben a használati jogon kívül további a franchise tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások kerülnek azonosításra és különválasztásra, ezek például a nyomkövető rendszerek használat, a gumizási költségek, a parkolás, a mosási költségek, a Társaság által biztosított azonos fuvarozási szakmai rendszer használata. Ezek a szolgáltatások a Társaságban árbevételként, a lízingbevevő társaságok estében pedig ,közvetlen fuvarozási mellék költségként kerülnek kimutatásra. A Táraság által havonta bérleti díj jogcímen számlázott összegből az eredeti lízing szerződés szerinti aktuális tőketörlesztés az allízingből eredő kapcsolt követelések csökkenéseként kerül elszámolásra, az eredeti lízing szerződés szerint fizetett kamatok pénzügyi ráfordításként, míg a maradék összeg a fent említett egyedi többlet szolgáltatások pedig az árbevételek között kerülnek elszámolásra. A

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

Táraság által havonta bérleti díj jogcímen számlázott összegből az eredeti lízing szerződés szerinti aktuális tőketörlesztés az allízingből eredő kapcsolt követelések csökkenéseként kerül elszámolásra, az allízingből eredő kamatok kapott pénzügyi bevételként és kapcsolt követelések növekedéseként, az eredeti lízing szerződés szerint fizetett kamatok pénzügyi ráfordításként, míg a maradék összeg a fent említett egyedi többlet szolgáltatások pedig az árbevételek között kerülnek elszámolásra.   

4. Egy részvényre jutó nyereség

A Waberer’s International Nyrt. jegyzett tőkéje 17 693 734 darab 0,35 EUR/db névértékű dematerializált törzsrészvény testesít meg.

A Waberer’s International Nyrt. jegyezett tőkéje 2020 és 2021. december 31-én 6 192 807 EUR volt, amely 17 693 734 darab 0,35 EUR/db névértékű dematerializált törzsrészvény testesít meg. Ebből saját részvény 214 699 darab (össznévértéke 75 144 EUR).

A 2021. Február 22-én megtartott igazgatósági ülésen született döntés alapján az Waberer’s Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet tulajdonából átkerült 82 775 darab részvény a Waberer’s International Nyrt tulajdonába, a transzfer 2021. Március 24.-én valósult meg.

Saját részvények darabszáma 2020.12.31:  131 924 darab   Névérték:  46 173 EUR

Saját részvények darabszáma 2021.12.31:  214 699 darab   Névérték:  75 144 EUR

Egy részvényre jutó nyereség

2020

2021

Adózott eredmény ezer EUR

-43 957

22 507

Törzsrészvények súlyozott átlaga

17 561 810

17 497 858

Egy részvényre jutó nyereség EUR

-2,5

1,29

Egy részvényre jutó hígított nyereség EUR

-2,5

1,29

A törzsrészvények súlyozott átlaga 2020 évben: 17 561 810 db

A törzsrészvények súlyozott átlaga 2021 évben: 17 497 858 db

Sem 2020-ben, sem pedig 2021-ban nem volt hígító hatás, ezért az egy részvényre jutó higított eredmény megegyezik az egy részvényre jutó eredménnyel.

5. Immateriális javak

Nyitó egyenleg 2020.01.01

Immateriális javak

Bruttó érték

29 334

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-15 330

Nettó érték

14 004

2020.  évi változások

 

Növekedések és üzembe helyezés

1 383

Értékcsökkenés

-2 049

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

Záró nettó érték

13 338

Záró egyenleg 2020.12.31

 

Bruttó érték

30 717

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-17 379

Nettó érték

13 338

2021.  évi változások

 

Növekedések és üzembe helyezés

888

Értékcsökkenés

-2 074

Csökkenések

  0

Záró nettó érték

12 152

Záró egyenleg 2021.12.31

 

Bruttó érték

31 605

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-19 453

Nettó érték

12 152

(a)                       Határozatlan élettartamú immateriális javak

A Társaságnak nincs határozatlan élettartamú eszköze az immateriális javak között.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

6. Tárgyi eszközök

Ingatlanok

Beruházások

Járművek

Egyéb berendezések

Összesen

Nyitóegyenleg  2020.01.01

Bruttó érték

16 504

116

88 584

11 163

           116 367

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-9 828

-44 284

-8 942

-63 054

Nettó érték

6 676

116

44 300

2 221

53 313

2020. évi változások

Növekedés és üzembe helyezés

192

 -102

8

382

480

Értékcsökkenés, értékvesztés

-1 104

-7 366

-1 160

-9 630

Kivezetések

-12 839

-7

-12 846

Záró nettó érték

       5 764

14

24 104

        1 435

31 317

Záró egyenleg  2020.12.31

Bruttó érték

16 696

14

57 270

11 536

85 516

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-10 932

-33 166

-10 101

-54 199

Nettó érték

5 764

14

24 104

1 435

31 317

2021. évi változások

Növekedés és üzembe helyezés

181

86

5 058

802

6 127

Értékcsökkenés, értékvesztés

-374

-3 421

-1 103

-4 898

Kivezetések

-16

-14

-3 773

-18

-3 821

Záró nettó érték

        5 555

86

21 968

1 116

28 725

Záró egyenleg  2021.12.31

Bruttó érték

16 288

86

51 867

11 815

91 515

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-10 733

-29 898

-10 699

-62 790

Nettó érték

5 555

86

21 969

1 116

28 725

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

                                                                         

Járművek

IFRS16 Járművek

Nyitó egyenleg  2020.01.01

Bruttó érték

88 584

85 041

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-44 284

-42 513

Nettó érték

44 300

42 528

2020. évi változások

Növekedés és üzembe helyezés

8

0

Értékcsökkenés, értékvesztés

-7 366

-7 071

Kivezetések

-12 839

-12 196

Záró nettó érték

24 104

23 261

Záró egyenleg  2020.12.31

 

 

Bruttó érték

57 270

53 430

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-33 166

-30 169

Nettó érték

24 104

23 261

2021. évi változások

Növekedés és üzembe helyezés

5058

3425

Értékcsökkenés, értékvesztés

-3 421

-3 662

Kivezetések

-3 773

-3 723

Záró nettó érték

21 968

19 302

Záró egyenleg  2021.12.31

 

 

Bruttó érték

51 867

45 629

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

-29 899

-26 327

Nettó érték

21 968

19 302

(a)                       Ingatlanok

        Az alábbi táblázat tartalmazza a Társaság legjelentősebb ingatlanjait 2021.12.31-én

Ingatlan

Ország

Funkcionalitás

Nettó érték

Budapest, Nagykőrösi út 349-351

Magyarország

Központi telephely

4 395   

Mosonmagyaróvár

Magyarország

Telephely – műhely

1 156  

(b)                       Tárgyi eszköz változások

2021 év során az ingatlanok bruttó értéke 181 ezer euroval növekedett. A meglévő ingatlanállományon fejlesztési, felújítási munkálatok történtek. Ennek keretében az évvégén a Nagykőrösi úti telephelyünkön 71 fő befogadására alkalmas sofőrpihenő kialakítására, átadására került sor.

(c)              Jelzáloggal terhelt eszközök

Szerződés szám

Szerződés elnevezése

Tárgya

Jogosult

Biztosíték nyújó

Biztosított Összeg

11024/K/155/2021/3

Ingatlan jelzálogszerződés

Waberer’s International Nyrt. ingatlanai : Mosonmagyaróvár, belterület, 2478; Mosonmagyaróvár, belterület, 2484

 Raiffeisen Bank Zrt

Waberer’s International Nyrt

Biztosított Kötelezettségek maximális összege, amelyet a Jelzálogjog biztosít, nem haladhatja meg a 115.000.000,- EUR-t

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

11024/K/155/2021/3

Ingatlan jelzálogszerződés

Waberer’s International Nyrt. ingatlanai :  Budapest, XXIII. kerület, belterület, 195853/13

 Raiffeisen Bank Zrt

Waberer’s International Nyrt

11024/K/155/2021/3

Ingatlan jelzálogszerződés

Waberer’s International Nyrt. Ingatlanai: Budapest, XXIII. kerület, belterület, 195853/3

 Raiffeisen Bank Zrt

Waberer’s International Nyrt

11024/K/155/2021/3

Körülírással meghatározott zálogszerződés vagyontárgyakon

Waberer’s International Nyrt. eszközei, ide nem értve a követeléseket és az ÁFA követeléseket

 Raiffeisen Bank Zrt

Waberer’s International Nyrt

Biztosított Kötelezettségek maximális összege, amelyet a Jelzálogjog biztosít, nem haladhatja meg a 115.000.000,- EUR-t

D14N10672000IOJZM

Ingóságot terhelő jelzálogjog szerződés

292 db Schmitz pótkocsira zálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása

MKB Bank NYrt

Waberer’s International Nyrt

 4.307.560,- EUR  keretösszeg erejéig

D14N10682000JZKOM

Zálogjogot és óvadéki jogot alapító szerződés

292 db Schmitz pótkocsi kapcsán a Schmitz Cargobull AG visszavásárlási szerződéseiből eredő követeléseken zálogjog alapítása

MKB Bank NYrt

Waberer’s International Nyrt

 4.307.560,- EUR  keretösszeg erejéig

A fenti jelzálogok 2021-ben kerültek bejegyzésre a Konzoricális finanszírozási szerződés aláírásával, 2020-ban nem volt jelzáloggal terhelt eszköz.

(d)                       Lízingelt eszközök

A tárgyi eszközök tartalmazzák az használatijog-eszközöket. A lízingelt eszközök közül a vontatókat a Tárasáság a fuvarozási leányvállalatainak adja allízingbe az eredeti lízing szerződéssel megegyező kondíciókkal, ezért ezeket a lízing kötelezettségek között mutatja ki a kapcsolt felekkel szembeni követelésekkel azonos összegben. A Táraság által üzemben tartott 47 vontatót és 2.668 pótkocsit a járművek között mutatja ki a lízing kötelezettségekkel szemben.

(e)                       Eszközvásárlásokra vonatkozó fordulónapon fennálló kötelezettségvállalások

A Társaság három évre vonatkozóan rendelkezik eszközvásárlásokra vonatkozó keretszerződésekkel, amely a szerződésben foglaltak szerint csak javasolt mennyiséget tartalmaz, amely jövőbeli kötelmet nem jelent.

7.  Befektetések leányvállalatokban

Társaság

Ország

Tevékenységi kör

Tulajdoni hányad 2020

Tulajdoni hányad

Könyv szerinti érték

2021

Waberer's - Szemerey Logisztika Kft.

Magyarország

belföldi fuvarozás, szállítmányozás, logisztika

100,00%

100,00%

6 151

Rapid Teherautószerviz

Magyarország

járműjavítás

51,00%

51,00%

26

Waberer's Slovakia

Szlovákia

logisztika

100,00%

100,00%

62

WSZL Automotív Kft.

Magyarország

raktározás

100,00%

100,00%

 

Közdűlő Invest Kft.

Magyarország

ingatlan bérbeadás

100,00%

100,00%

93

KDI Property Kft

Magyarország

saját ingatlan adásvétel

0,00%

100,00%

 

Delta Rent Kft.

Magyarország

gépjármű kereskedelem

100,00%

100,00%

172

Bódi Intertrans Kft.

Magyarország

nemzetközi fuvarozás

100,00%

100,00%

101

Nexways Cargo Kft.

Magyarország

nemzetközi fuvarozás

100,00%

100,00%

43

LINK Sp. z o.o.

Lengyelország

nemzetközi fuvarozás

100,00%

100,00%

16 247

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

LINK Services Sp. z o.o.

Lengyelország

munkaerőkölcsönzés

100,00%

100,00%

 

Szemerey Plus Kft.

Magyarország

belföldi fuvarozás

5,00%

0,00%

 

Waberer's Románia SA

Románia

nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás

100,00%

100,00%

2 147

Waberer’s Network Kft.

Magyarország

nemzetközi gyűjtő szállítmányozás

99,00%

99,00%

340

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.

Magyarország

biztosítás

100,00%

100,00%

12 793

38 175

2021-ban az alábbi aktív tevékenységet már nem folytató leányvállalatok kerültek jogilag megszüntetésre, így a részesedések közül is kivezette a Társaság.

A leányvállalatokban lévő részesedésre vonatkozóan értékvesztési tesztet kell elvégezni, ha potenciális értékvesztésre utaló jelek merülnek fel. Amennyiben az értékvesztés jele felmerül, meg kell állapítani a részesedés megtérülési értékét és össze kell hasonlítani a részesedés nettó értékével. Amennyiben a részesedés megtérülési értéke jelentősen vagy tartósan alacsonyabb a nettó értékénél, értékvesztést kell elszámolni. Amennyiben a részesedés megtérülési értéke jelentősen vagy tartósan magasabb a nettó értékénél, értékvesztés visszaírást kell elszámolni.

A nettó megtérülési érték a jövőbeni pénzáramok jelenértékének a tulajdonosra jutó része. A megtérülő érték kalkuláció alapját a menedzsment által készített 5 éves tervek képezik, ez alapján történik a pénzáramok előrejelzése a használati érték megállapítása céljából.

A Társaság által elvégzett értékvesztés tesztek az alábbi feltételezések mentén készültek az IAS 36 standarddal összhangban:

A Link esetében a goodwill értéke a tárgyév kezdetén 15 153 ezer euró volt. A 2020-ban és 2021-ben a LINK eredménye pozitív. Ennek megfelelően az anyavállalat a társasággal közösen kidolgozott stratégiai tervek alapján újrakalkulálta a goodwill jövőbeli megtérülését. A terveknek megfelelően a következő 5 üzleti évre és az ötödik év alapján kiterjesztett végértékre meghatározta az üzleti egység nettó pénztermelési képességét, amelyet a 8,5%-os rátával diszkontált. Így a diszkontált cash-flow tervek szerint nem indokolt az értékvesztés.

A Waberer’s International Nyrt. akvizíciója során a 2016 áprilisában irányító befolyást szerzett a Wáberer Hungária Biztosító Zrt. és annak leányvállalata, a Közdűlő Invest Kft-ben. A Csoport Vezetősége az IFRS előírások szerinti üzleti kombinációt megvizsgálta és értékelte, az értékelés eredményeként goodwillt nem azonosított.

A Waberer’s Romania SA esetében a jövőben tartósan pozitív eredményt várunk, a költségek racionalizálása és a szállítmányozási tevékenység bővítése alapján értékvesztés ellszámolása nem indokolt.

A belföldi fuvarozási tevékenység esetén a goodwill könyv szerinti értéke 2 577 ezer EUR. A szegmens a 2021-es évben nyereséggel zárta a működést,  a jövőbeli előrejelzések a működésben nyereséget mutatnak. A fentieket figyelembe véve a vezetőség nem látta indokoltnak értékvesztés elszámolását. A tervek alapán a könyv szerinti érték kevesebb mint egy éven belül megtérül.

Társaság

Ország

Tevékenységi kör

Tulajdoni hányad 2020

Tulajdoni hányad

2021

Waberer's Deutschland

Németország

nemzetközi szállítmányozás

   100,00%

megszűnt

Waberer’s France

Franciaország

nemzetközi szállítmányozás

   100,00%

megszűnt

Az előző évben a cégcsoport managementje a nemzetközi fuvarozási szegmensben üzleti modellt váltott, amelynek során a cégcsoport struktúra egyszerűsítésre került, a korábbi fuvarozási franchise társaságok helyett a fuvarozást egy jogi egységként a Nexways Cargo Kft. végzi a Waberer’s International részére. A korábbi franchise cégek beolvadás útján 2020.09.01-gyel megszűntek. Az átalakulás során a Bódi Intertrans Kft, mint jogutód örökölte a fent nevezett társaságok eszközeit és forrásait.

8. Egyéb befektetett pénzügyi eszközök

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

 

2020. december 31. 

2021. december 31.

Franchise tulajdonosoknak adott kölcsön

4

6

Összesen

4

6

Az egyéb befektetett pénzügyi eszközökön a Waberer’s International Nyrt. által a franchise cégek tulajdonosainak adott kölcsönök még vissza nem fizetett összegei kerülnek kimutatásra.

9. Készletek

Készletek

2020. december 31.

2021. december 31.

Üzemanyagkészlet

229

407

Alkatrész, gumi, kenőanyag, egyéb anyag

555

649

Egyéb anyagok

0

9

Összesen

784

1065

Üzemanyag készleten mérlegfordulónapon a kamionokban és az üzemanyag töltőállomáson fellelhető készletek kerülnek kimutatásra.

Ezek értéke az alábbi módszerrel kerül meghatározásra:

-        a töltőállomáson lévő készlet tényleges leltárfelvétellel

-        a vontatókban lévő üzemanyag a fuvarnyilvántartó rendszer adatai alapján készített becslés szerint.

A Társaság készletekre elszámolt értékvesztésének változásait a következő táblázat mutatja be.

Készlet értékvesztés

2020. január 1.

- 146

Értékvesztés képzés

Értékvesztés visszaírás

65

2020. december 31.

-81   

Értékvesztés képzés

-52

Értékvesztés visszaírás

2021. december 31.

-133   

2021.12.31-én a Társaság vezetése megvizsgálta a javítóműhely készletét az előző két évben beszerzett járművek technológia leírásai alapján, amelynek eredményeként a Társaság által használt járművekbe már be nem építhető alkatrészekre értékvesztést képzett 52 ezer EUR értékben.

10. Követelések

 

2020. december 31.

2021. december 31.

Vevőkövetelések

26 120

35 111

Kétes követelésekre képzett értékvesztés

- 589

- 189

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

Összesen

25 531

34 992

A Társaság szigorú hitelminősítési és beszedési folyamatinak eredményeként a kétes követelésekre képzett értékvesztés összege csökkent.

A vevőkövetelésekre képzett értékvesztést változásait a következő táblázat mutatja be.

értékvesztés

2020. január 1.

-553   

Értékvesztés képzés

-234

Értékvesztés feloldás

198  

2020. december 31.

- 589  

Értékvesztés képzés

-82

Értékvesztés visszaírás

482

2021. december 31.

-189

Az IFRS 9 alapján a vevő állományra számított várható hitelezési veszteség jogi egységenként kerül meghatározásra egységes értékelési elvek szerint. A Társaságra számolt várható hitelezési veszteség 8 ezer euró a 2021.12.31-es fordulónapon.

Az IFRS 9 követelményeinek megfelelően a társaság egy új értékvesztési modellt vezetett be, amely a várható hitelezési veszteségek leírását írja elő, ami eltérést jelent a korábbi veszteségalapú megközelítéstől. A modell a vevőkövetelésekre vonatkozik, és előremutató megközelítést alkalmaz a hitelkockázat-kezelésben.

A várható várható hitelezési veszteségeket (ECL) valószínűséggel súlyozzák és igazítják a Társaság vezetése által becsült, a jövőbe mutató makrogazdasági tényezőkhöz.

Mivel az IFRS 9 nem teszi lehetővé a múltbeli eredmények extrapolálását; emiatt a Társaság az ECL értékelési modellt alkalmazta, amely olyan tényezőket vesz figyelembe, mint:

- az az ipar, amelyben az ügyfél működik

- a követelések biztosítása (birtoklása vagy hiánya)

- működési ország

- a nem biztosított ügyfelek esetében a követelések elöregedése is (0-60, 61-180, 181+), a biztosítottak esetében az életkori kosarakra bontás nem befolyásolja a lényeges változásokat

A Társaság vezetése úgy véli, hogy az alkalmazott modell megfelelően kiszámítja a nemteljesítés valószínűségéből adódó várható hitelveszteségeket.

A modell elemzése és kiigazítása során figyelembe vették a jelenlegi és a COVID 19 járványra frissített belső és külső kockázati tényezők elemzését.

 

ECL

 

 

Nem biztosított követelésekre

Biztosított önrészre eső

Biztosított limit túllépés miatt

Összesen

ebből Shell-t érintő összeg

 

 

WG

13 177

16 508

1 230

30 916

                     -  

 Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

11. Kapcsolt felekkel szembeni követelések és kötelezettségek

A kapcsolt felekkel szembeni követelések állományát az alábbi táblázat szemlélteti.

2020. december 31.

2021. december 31.

Cash-Poolból eredő követelés

        34 800   

41 807

A lízingből eredő követelés

          33 294  

30 751

Vevő jellegű követelés

          6 307   

5 401

Adott kölcsönből eredő követelés

           3 208   

0

Tőkepótlásból eredő követelések

                  498     

3 498

Egyéb nem definiált követelések

                   1   

1

Összesen

       78 108   

81 458

        A kapcsolt felekkel szembeni  kötelezettségek állományát az alábbi táblázat szemlélteti.

2020. december 31.

2021. december 31.

Cash-Poolból eredő kötelezettség

        45 483   

42 009   

Szállító  jellegűkötelezettség

          48 519   

41 275   

Osztalék előlegből eredő kötelezettség

0

0

Egyéb kötelezettségek

                   1 685   

0

Összesen

95 687   

83 284   

12. Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok

2020. december 31.

2021. december 31.

Külföldi ÁFA és jövedéki adó

1 046

1 331

Adókövetelés

30

1 983

Adott kölcsön

   136

136

Munkavállalói követelések

330

124

Előlegből eredő követelés

0

0

Elhatárolások

2 032

2 756

Egyéb

290

3 401

Származékos ügylet

0

679

Összesen

3 864

10 410

A külföldi ÁFA és jövedéki adóból származó követelések között a Társaság a saját flottája által külföldön igénybe vett szolgáltatások és üzemanyag beszerzések ÁFA és jövedéki adó terhekből eredő visszaigényléseiből eredő követeléseit mutatja ki.

Waberer’s International Nyrt.

adatok ezer EUR-ban, kivéve,

2021. évi  pénzügyi kimutatás

ha másképp van feltüntetve

A Társaság 2013.08.01-i fordulónappal a csoportos ÁFA alanyiságra tért át, így, mint ÁFA csoport vezető a teljes csoport ÁFA pozícióját tartja nyilván a könyveiben. A csoport tagok felé az állami költségvetéssel után számol el a Társaság.

Az elhatárolások között a Tárasság az üzemanyagbeszállítók, autópálya- és komptársaságoktól szerződés szerinti forgalom után járó utólagos engedményt mutatja ki.

Az egyéb forgóeszközök kimutatásának egyéb során szerepel a lízinghosszabbításokkal kapcsolatban utalt óvadék összege is.

A származékos ügyletek fordulónapi értéke kizárólag piaci inputokon alapuló értékelési technika alapján kerül megállapításra. Ennek megfelelően az év végi nyitott ügyletek egyedi átértékelésének különbségéből a pozitív átértékelési különbözetek az egyéb forgóeszközök, míg a negatív átértékelési különbözetek pedig az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerültek kimutatásra.

A Társaság  2020. december 31-i fordulónapon az alábbi nyitott származékos ügyletekkel (EUR eladás) rendelkezett:

Partnerbank

Ügylet megnevezése

Kötés pénzneme

Kötéskori összeg

K&H

Forward

ezer HUF

2 017 200

        A Társaság  2021. december 31-i fordulónapon az alábbi nyitott származékos ügyletekkel rendelkezett:

Partnerbank

Ügylet megnevezése

Kötés pénzneme

Kötéskori összeg

ING

Forward

ezer HUF

11 617 200

MKB